John-Paul “Susan” Nolan

Pronouns
He/him/his/she/her/hers